"اطلاعیه پرداخت مابقی شهریه و دریافت کارت امتحان نمیسال دوّم سال تحصیلی 1401-1400 "ارسال شده توسط : بخس مالی