درگذشت ناگهانی یکی اساتید برجسته گروه معماری جناب آقای دکتر رحمتی زادهارسال شده توسط : بخس مالی