"اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نمیسال اول سال تحصیلی 1402-1401 "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال شده توسط : بخس مالی