مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار-کارشناسی پیوسته

 

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار - مقطع کارشناسی

نظر به اهمیت روز افزون فن و دانش کامپیوتر و گسترش تصادی کاربرد آن در تمام زمینه های حیات بشری و نیاز فزاینده تکنولوژی و علوم معاصر به کامپیوتر پس از بررسی و مطالعه در ابعاد گسترده این صنعت دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر با مشخصات زیر تدوین شده است.

 

طول دوره تحصیل

طول متوسط این دوره 4 سال است و برنامه درسی آن برای 8 ترم طرح ریزی شده است. طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل، مدت هر واحد درس نظری 17 ساعت، عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی 51 ساعت و طول مدت کارآموزی 2 ماه کاری میباشد.
تعیین گرایش تخصصی دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر میتواند پس از گذراندن موفقیت آمیز حداقل 50 واحد از دروس پایه و اصلی و براساس انتخاب دانشجو و امتیاز او توسط گروه آموزشی انجام گیرد.

 

تعداد واحدها

 

دروس عمومی 20 واحد 
دروس پایه 21 واحد 
دروس اصلی 59 واحد 
دروس تخصصی 25 واحد 
دروس اختیاری 15 واحد 
دروس اختیاری 15 واحد 
جمع کل واحدها 140 واحدها