آقاي دكتر اصغر ورسئی- رئیس مؤسسه

      

سال تولد: 1330

محل تولد:قزوین

                                                                                                                                              

 

                      سال و محل اخذ مدرك

 

 

كارشناسي ارشد: ریاضی  دانشگاه منچستر انگلستان

دكتراي تخصصي: ریاضی -نظریه احتمال  از دانشگاه منچستر انگلستان

 

رشته علمي: ریاضی

پست سازماني: استاديار دانشگاه گيلان

وضعيت استخدامي: بازنشسته

 

 

                    سابقه  علمی

 

تدریس دروس مختلف ریاضی محض در دوره های کارشناسی  و کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه گیلان، بین المنلی امام خمینی و شهید بهشتی

         

                 فعاليت هاي اجرايي در آموزش عالی

            - ریاست دانشگاه گیلان به مدت 7 سال  از 1367 تا 1376

            - ریاست دانشگاه بین المنلی امام خمینی  به مدت 4 سال از 1376 تا 1380

            - ریاست دانشگاه پیام نور گیلان

 

 

 

آدرس محل كار: رشت- خیابان سعدی- جنب بانک تجارت- موسسه آموزش عالی کادوس

تلفن:   33228119-013    نمابر: 33250240-013

Website: kadous.ac.ir             Email: info@kadous.ac.ir