"اطلاعیه نحوه پرداخت شهریه از سه طریق 14012"ارسال شده توسط : بخس مالی