"اطلاعیه مربوط به دریافت معر فی نامه واحد کارآموزی نمیسال اول سال تحصیلی 1403-1402"

 کلیه دانشجویانی که در نمیسال اوّل سال تحصیلی 1403-1402 واحد کارآموزی دارند حداکثر تا 10 آذرماه جهت دریافت معرفی نامه مربوطه به اداره آموزش مراجعه نمایند

اداره آموزش

 ارسال شده توسط : بخس مالی