دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال اول 14021 و اطلاعیه نحوه پرداخت شهریهارسال شده توسط : بخس مالی