معرفي گروه

گروه كامپيوتر و فناوری اطلاعات موسسه كادوس درسال 1387آغاز به کارنمود. اين گروه هم اکنون دارای 5 رشته در 4 مقطع تحصيلی می باشد. اين رشته ها عبارتند از: مقطع کارشناسی پيوسته مهندسی کامپيوتر - نرم افزار، مقطع کارشناسی ناپيوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپيوتر و مهندسی تکنولوژی فناوري اطلاعات-كاربردهاي ICT، مقطع کاردانی پيوسته نرم افزار و مقطع كارداني ناپيوسته فناوري اطلاعات. اين گروه باظرفيت 363 دانشجو حدود 30% آمار دانشجويان کل موسسه را تشکيل میدهد. قابل ذکر است دانشکده با جذب 22 زن و 21 مرد در رشته كارداني ناپيوسته کامپيوتر- نرم افزار و فناوري اطلاعات فعاليت خود را درسال 1387 آغازنمود. در پی آن موسسه در سال 1389 در رشته كارداني پيوسته نرم افزار دانشجو جذب نمود .پس از آن درسال 1391 رشته كارشناسي ناپيوسته کامپيوتر- نرم افزار و در سال 1392 رشته هاي كارشناسي پيوسته نرم افزار كارشناسي ناپيوسته مهندسی فناوری اطلاعات به رشته های موجود موسسه افزوده گشتند.ارسال شده توسط : مدیر سایت