ارتباط با انجمن علمي

جهت برقراري ارتباط با انجمن علمی میتوانید به وب سايت انجمن به آدرس www. kadouscommunity.ir  مراجعه يا با ایمیل انجمن به آدرس associationofkadous@gmail.com مكاتبه نمایید.ارسال شده توسط : مدیر سایت