دستورالعمل هاي آموزشي

لزوم اخذ فقط یک درس گروه معارف در هر ترم

  •   طبق ضوابط دانشجویان محترم در هر ترم فقط می توانند یک درس عمومی معارف اخذ نمایند . در صورت اخذ بیش از یک درس از دروس مذکور ، آن دروس توسط آموزش حذف خواهد شد

 ارسال شده توسط : مدیر سایت