معرفي گروه

گروه برق - الكترونيك مؤسسه كادوس در سال 1387 آغاز به كار نمود. اين گروه هم اكنون داراي 4 رشته در 4 مقطع تحصيلي مي باشد. اين رشته ها عبارتند از:

مقطع كارشناسي پيوسته مهندسي برق- الكترونيك، مقطع كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك، مقطع كارداني ناپيوسته برق- الكترونيك، مقطع كارداني پيوسته الكترونيك عمومي.

اين گروه با ظرفيت 509 دانشجو حدود 43% آمار دانشجويان كل مؤسسه را تشكيل مي دهد. قابل ذكر است دانشكده با جذب 25 زن و 58 مرد در رشته كارداني ناپيوسته برق- الكترونيك كار خود را در سال 1387 آغاز نموده است در پي آن مؤسسه در سال 1389 در رشته كارداني پيوسته الكترونيك عمومي دانشجو جذب نمود. پس از آن در سال 1390 رشته كارشناسي ناپيوسته الكترونيك و در سال 1392 رشته كارشناسي پيوسته برق- الكترونيك به رشته هاي موجود مؤسسه اضافه شد. تعداد دانشجويان به تفكيك رشته و جنسيت به صورت زير است:

نام رشته

مقطع تحصيلي

تعداد دانشجويان

زن

مرد

مهندسي برق- الكترونيك

كارشناسي پيوسته

-

-

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

كارشناسي ناپيوسته

29

165

برق- الكترونيك

كارداني ناپيوسته

32

59

الكترونيك عمومي

كارداني پيوسته

26

198