رشته هاي موجود

كارداني

  • كارداني پيوسته الكترونيك- الكترونيك عمومي
  • كارداني ناپيوسته برق – الكترونيك

 

كارشناسي

  • كارشناسي ناپيوسته الكترونيك (مهندسي تكنولوژي الكترونيك)
  • كارشناسي پيوسته برق- الكترونيك (مهندسي برق- الكترونيك)ارسال شده توسط : مدیر سایت