فرمهاي آموزشي

 دريافت فرم تقاضاي دانشجو جهت انتخاب واحد

       پروژه                                                                         كارآموزي

1- مراحل اخذ و ارائه پروژه                                                                   1- مراحل اخذ كارآموزي

2- فرمت نگارش پايان نامه                                                                    2- فرمت نگارش گزارش كارآموزي

3- فرم نمره پروژه كارداني

4- فرم نمره پروژه كارشناسي (با دفاع)

    فرم نمره پروژه كارشناسي (بدون دفاع)

5- فرم تحويل پايان نامه

6- فرم تعيين روز برگزاري جلسه دفاع كارشناسيارسال شده توسط : مدیر سایت