تماس با اساتيد گروه برق

نام استاد

آدرس پست الکترونیکی

خانم سامره عليدوست

samereh.alidoust@gmail.com

خانم ماريتا كاظم پور

ma.kazempour@gmail.com

خانم آزاده كياني

azade.kiyani@gmail.com

خانم الهام يزداني

ybelham2@live.utm.my

آقاي شاهين عنايتي

enayati_shahin@yahoo.com

آقاي يداله مهرزاد

y.mehrzad@yahoo.com
آقاي ميرحامد كوچكي koochaki_mh@yahoo.com
خانم مريم ميرزايي mirzaei_92@yahoo.com
خانم فرانك صمدپور f_samadpour@yahoo.com
آقاي بهامين ثبوتي b_sabouti@yahoo.com
آقاي عباس بيابانگرد kumars.javan@yahoo.com
آقاي مهدي قرباني m-ghorbani@kadous.ac.ir
خانم عاطفه مينويي atefe.minooee@gmail.com
آقاي امير غلامي amgholami@yahoo.com
آقاي محمد صابري saberi933@yahoo.com
آقاي احمد حميدي امام hamidi_1379@yahoo.com
آقاي عبداله آقا زاده abdollaaghazade@yahoo.com
آقاي سيد مصطفي سيدي mostafa.seyedi65@gmail.com
خانم مليسا ابراهيم نيا melisa.ebrahimnia@gmail.com
آقاي محسن خاني mohsen.khani12@yahoo.com

 ارسال شده توسط : مدیر سایت