انتخاب شهر:


متن را وارد کنید

اطلاعیه کلاسها

دانشجویان گرامی جهت تحویل پروژه راهسازی به استاد خانم سعدی پور روز شنبه 15 تیر ماه ساعت 10 صبح در مؤسسه حضور بهمرسانید.

دانشجویان گرامی جهت تحویل پروژه و کارآموزی به استاد خانم پورنظری روز چهارشنبه 19 تیر ماه ساعت 11 در مؤسسه حضور بهمرسانید.

آمار بازدید