انتخاب شهر:


متن را وارد کنید

اطلاعیه کلاسها

.دانشجویان گرامی کلاس جبرانی دروس استاد آقای صابری به شرح زیر برگزار می شود:

خطوط انتقال مخابراتی  روز یکشنبه مورخ 98/03/05 ساعت 12:30-10

ماشین های الکتریکی  روز یکشنبه مورخ 98/03/05 ساعت 15-12:30

 

آمار بازدید